ให้ความรู้สุขภาวะทางเพศเด็กด้อยโอกาส 4 จว.อีสาน

เอดส์เน็ทรุกให้ความรู้สุขภาวะทางเพศแก่เด็กด้อยโอกาส 4 จังหวัดอีสาน ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ และมุกดาหาร เผยทำให้เด็กด้อยโอกาสตระหนักถึงสุขภาวะทางเพศที่ถูกต้อง นำความรู้ไปปรับเปลี่ยนตัวเอง เห็นคุณค่าตัวเองและคนรอบข้าง ทั้งเกิดคณะทำงานด้านสุขภาวะทางเพศที่เข้มแข็ง ที่ห้องประชุมโรงแรมราชาวดี อำเภอเมืองขอนแก่น มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ท) สำนักงานภาคอีสาน จัดประชุมเผยแพร่

“โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะทางเพศในเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ภาคอีสาน” มี นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ท) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมจำนวนมาก สำหรับโครงการส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพทางเพศในเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสภาคอีสานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 6 : สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ. ศ. 2558 ถึง 31 ธันวาคม พ. ศ. 2560 และได้ให้การสนับสนุนโครงการย่อยในการจัดทำโครงการให้แก่พื้นที่ 4 จังหวัดในภาคอีสาน (ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ และมุกดาหาร) เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพทางเพศในเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ คือ 1. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ 2. เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเขต 4 ขอนแก่น 3. เยาวชนในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 4. เด็กและเยาวชนและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ (เร่ร่อน ไร้ที่พัก ข้างถนน แว้น) 5. เด็กและเยาวชนพิการทางการได้ยิน และ 6. เด็กและเยาวชนพิการทางสายตา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth